1495006361843

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิก กบข. ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 60 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 60 เพื่อจะได้รับเงินในช่วงต้นเดือนต.ค. 60

 

 

ซึ่งการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ 1. กรอกแบบฟอร์มส่งให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือ 2. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-filing ด้วยตนเอง

 

 

ช่องทางที่ 1 สมาชิกกรอกแบบ กบข. รง 008/1/2555 นำส่งไปยังส่วนราชการเจ้าสังกัด เพื่อให้ส่วนราชการฯ บันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-pension โดยระบุ “ประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผ่านทางระบบบำเหน็จบำนาญ” ในเมนู หมวดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากนั้นข้อมูลการขอรับบำเหน็จบำนาญจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยส่วนราชการเจ้าสังกัด และกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขต หลังจากที่บำเหน็จบำนาญได้รับการอนุมัติแล้ว ข้อมูลการขอรับเงิน กบข. จะถูกส่งไปยัง กบข. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้พร้อมสำหรับนำเข้ากระบวนการเตรียมจ่ายเงินเมื่อถึงวันที่ 1 ต.ค. 60

 

 

ช่องทางที่ 2 สมาชิกบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอรับเงิน กบข. พร้อมบันทึกข้อมูลขอรับบำเหน็จบำนาญเข้าระบบ e-filing ด้วยตนเอง โดยระบุ “ประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผ่านทางระบบบำเหน็จบำนาญ” ซึ่งอยู่ในแถบสถานะที่ 2 “เลือกประเภทเงินที่ประสงค์จะขอรับ” จากนั้นข้อมูลการขอรับบำเหน็จบำนาญจะถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยส่วนราชการเจ้าสังกัด และกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขต หลังจากที่บำเหน็จบำนาญได้รับการอนุมัติแล้ว ข้อมูลการขอรับเงิน กบข. จะถูกส่งไปยัง กบข. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้พร้อมสำหรับนำเข้ากระบวนการเตรียมจ่ายเงินเมื่อถึงวันที่ 1 ต.ค. 60

 

 

สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะให้ กบข. บริหารเงินต่อ หรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ผ่านช่องทางที่ตนเองเลือกได้ โดยช่องทางที่ 1 สามารถระบุความประสงค์ผ่านแบบ กบข.รง 008/1/2555 และช่องทางที่ 2 สามารถระบุความประสงค์โดยตรงในระบบe-filing

 

 

สำหรับรูปแบบในการบริหารเงินต่อมี 4 รูปแบบ คือ 1) ขอฝากเงินให้กองทุนบริหารต่อทั้งจำนวน 2) ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิเป็นงวดๆ 3) ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน และส่วนที่เหลือบริหารต่อทั้งจำนวน และ 4) ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน และส่วนที่เหลือทยอยรับเงินที่มีสิทธิเป็นงวดๆ ทั้งนี้สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.ออมต่อ.com