B726FDA8-91F1-4818-A9EF-FC33DF646221

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย(ที่สองจากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด  (มหาชน)จับมือ.. ดิศปนัดดา ดิศกุล(ที่สองจากซ้าย)นายกสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมหรือSE Thailand ร่วมเป็นพันธมิตรสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์ในการผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมและหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise) ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขยายผลการแก้ไขปัญหาในวงกว้างยิ่งขึ้นนอกจากนี้สมาคมยังสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมให้กับสาธารณชนทั่วไป