BA92CCFD-00D9-493C-9CCE-A5664CD591AC

กรุงเทพ (1 เมษายน 2562) - นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 74 ปี แห่งการก่อตั้งธนาคารแก่เยาวชนจากโรงเรียนสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ รวม 7 แห่ง จํานวน 74 ทุน สะท้อนถึงพันธกิจด้านความรับผิดชอบ ต่อสังคมและเจตนารมณ์ของธนาคารในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน