ECCCBCA9-7731-40CC-A774-6C4689B2F52D

... และตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน(IAA) จัดทำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนส่งเสริมการขยายบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุมหลักทรัพย์มากขึ้นตั้งเป้าผลิต100 บทวิเคราะห์คุณภาพใน3 ปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนส่งเสริมบทวิเคราะห์คุณภาพคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดทุนเติบโตระยะยาวคาดเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส4 ปีนี้   

วันนี้(25 มิ.ย.2562) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(...) กล่าวว่า... ให้ความสำคัญกับการทำให้ตลาดทุนมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จัดทำโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวได้ อย่างไรก็ดีจำนวนบทวิเคราะห์ในปัจจุบันมักกระจุกตัวในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ดังนั้นคณะกรรมการ... ในการประชุมครั้งที่5/2562 เมื่อวันที่10 พฤษภาคม2562 จึงได้มีมติอนุมัติการสนับสนุนโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมีเป้าหมายเพิ่มบทวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมทั้งสองหน่วยงานจึงมอบหมายให้สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ได้รับความสนใจในการจัดทำบทวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ยังไม่เคยได้รับการจัดทำบทวิเคราะห์มาก่อนซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ตลาดทุนมีข้อมูลที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนแล้วยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หน้าใหม่และส่งเสริมอุตสาหกรรมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้พัฒนายิ่งขึ้นไปอีกเพื่อการเติบโตของตลาดทุนที่ยั่งยืน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ฯมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลความรู้การลงทุนขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพอย่างไรก็ตามด้วยการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในปัจจุบันยังอาจกระจุกตัวและไม่ครอบคลุมหลักทรัพย์คุณภาพที่มีอยู่อีกเป็นจำนวนมากตลาดหลักทรัพย์ฯจึงได้หารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและ... เพื่อพัฒนาโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนภายใต้3 เป้าหมายคือครอบคลุมขยายให้มีบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่น่าสนใจแต่ยังไม่มีบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมอาทิหุ้นในดัชนีหุ้นยั่งยืน(SETTHSI) หุ้นในธุรกิจWell-being หุ้นในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีคุณภาพส่งเสริมบทวิเคราะห์คุณภาพได้มาตรฐานของสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและเข้าถึงเผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านmedia platform ต่างทั้งช่องทางของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตรรวมทั้งยังมีแผนจัดทำแหล่งรวมศูนย์บทวิเคราะห์และข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าวและจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับฟังข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นโดยในการดำเนินโครงการและการให้ความรู้นั้นตลาดหลักทรัพย์ฯจะร่วมมือกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและบริษัทหลักทรัพย์ที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาคุณภาพตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

นายไพบูลย์นลินทรางกูรนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนกล่าวว่าหุ้นที่เข้าเกณฑ์การพิจารณาจัดทำบทวิเคราะห์จะต้องเป็นหุ้นที่ไม่อยู่ในSET100 และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(market capitalization) มากกว่า3,000 ล้านบาทและไม่มีสำนักวิจัยเขียนวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานหรือมีเพียงรายเดียวและมีTheme ที่น่าสนใจสำหรับในกระบวนการจัดการโครงการนี้สมาคมนักวิเคราะห์ฯจะเป็นผู้บริหารจัดการโครงการและจะมีการคัดเลือกทีมวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพพร้อมเข้ามารับช่วงการผลิตบทวิเคราะห์ตามแนวทางที่สมาคมฯกำหนดจากนั้นสมาคมฯจะเป็นผู้ตรวจทานควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนำส่งเข้าสู่IAA Consensus เพื่อให้ผู้สนใจเข้าใช้ประโยชน์กันต่อไปทั้งนี้คุณสมบัติของทีมวิจัยจากบล. ผู้ร่วมโครงการต้องมีทีมงานนักวิเคราะห์ที่มีใบอนุญาตและปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่ต่ำกว่า4 คนเพื่อให้มีความยั่งยืนที่จะดำเนินการรับช่วงผลิตรวมทั้งต้องมีกระบวนการตรวจทานควบคุมคุณภาพภายในทีมวิจัยก่อนส่งออกบทวิเคราะห์และเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิเคราะห์ฯเพื่อให้สามารถมีโอกาสเข้าร่วมการติดตามพัฒนาความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ทันสถานการณ์ โครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุนจะดำเนินการต่อเนื่อง3 ปีโดยผลิต100 บทวิเคราะห์แบ่งเป็น40 บทวิเคราะห์ในปีแรกและเพิ่มขึ้นในปีที่2-3 เป็น70 และ100 บทวิเคราะห์ตามลำดับนอกจากนี้จะมีการเขียนบทวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในทุกไตรมาสและจะเผยแพร่บทวิเคราะห์ผ่านช่องทางต่างของตลาดหลักทรัพย์ฯ... IAA สำนักวิจัยและบล. ผู้ผลิตบทวิจัยต่อไปโดยคาดว่าเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส4 ปี 2562