30A14EA2-110C-4656-8D41-1FC9B6025B45

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวถึงการเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ... เป็นแบบวาระ4 ปีตั้งแต่วันที่2 พ.ค.2562 ถึงวันที่30 เม.ย. 2566  ทิศทางและนโยบายของ... เน้นยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี  พร้อมดำเนินงานตามแผนพัฒนาตลาดทุนปี2560-2564 มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วยุคดิจิทัล ส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านตลาดทุนของไทย เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจและยกระดับการแข่งขันของประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดทุนควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน พัฒนาสู่ความยั่งยืน รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน CYBER SECURITY  และพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนยุคดิจิทัล โครงการ one stop one report ให้ส่งแผนผ่านออนไลน์ได้โดยเริ่มปี2563 ให้เป็นไปตามสมัครใจและบังคับใช้ในปี2564 สำหรับนโยบายการทำงาน เน้น “4 ร. คือ รุก เร็ว รอบคอบ ร่วมมือ” เน้นการทำงานให้แข่งขันได้ ลดภาระ ยกระดับความคุ้มครองนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้น ให้เข้าถึงนักลงทุนได้ทุกระดับ ทุกพื้นที่ โดยจะเริ่มก.ล.ต. คาราวาน ต่างจังหวัดเริ่มลงพื้นที่จ.ขอนแก่น ก่อน เพื่อพบปะ องค์กรรัฐ , นักลงทุน  กรณีมีข้อร้องเรียนสามารถโทรสายด่วน 1207 หรือ www.sec.or.th