ตลท.เกษียณ

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการอบรม Train the Trainer : Happy Money, Happy Retirement พร้อมมอบคู่มือเกษียณสุขแก่ผู้แทนองค์กรเครือข่าย 35 แห่ง เพื่อเป็นแกนหลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณแก่พนักงานในองค์กรทั่วประเทศ องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียด www.set.or.th/happymoney