อบรมความรู้ตลาดทุนแก่สื่อมวลชนลาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (ส.ค.ค.ซ.) ตลาดหลักทรัพย์ลาว บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ และ บล. เอพีเอ็มลาว จัดอบรมความรู้ตลาดทุน และเทคนิคการนำเสนอข่าวแก่สื่อมวลชนลาว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนและตลาดทุน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการเผยแพร่ข่าวแก่สาธารณชนได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ เป็นวิทยากร ร่วมด้วยนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บ. แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ โดยท่านนางนครศรี มะโนธรรม รองหัวหน้า ส.ค.ค.ซ. และท่านวรรณคำ วรวงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ให้การต้อนรับ ณ ตลาดหลักทรัพย์ลาว