set เกษียณ

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา Capital Market Research Forum โดยมี รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล ผู้แทนทีมวิจัย นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาวิเคราะห์ระดับสินทรัพย์การออมขั้นต่ำที่ผู้เกษียณอายุพึงมีสำหรับการประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน (วัยสูงอายุ)” ศึกษาความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณของประชากรไทย  โดยมี วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก