เกศรา SET

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัดงาน SET Awards ปีที่ 14 พร้อมประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น 557 บริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริษัทในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง เตรียมเข้าชิงรางวัลปลายปีนี้

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การมอบรางวัล SET Awards จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องเชิดชูความสำเร็จของบุคคลและองค์กรในตลาดทุนไทยที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น รวม 557 บริษัท โดยยังคงมีการแบ่งกลุ่มบริษัทจดทะเบียนตามช่วงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) เป็น 5 กลุ่ม และรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อีก 1 กลุ่ม ดังเช่นปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการพิจารณาตัดสินรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม รวมถึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ และรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์การแข่งขันในตลาดทุนไทย

 

ทางด้านนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2017 กล่าวว่าสำหรับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ซึ่งได้มีการแจกรางวัลเป็นปีที่ 2 นั้น คณะทำงาน ฯ เห็นควรส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มุ่งเน้นการพัฒนาและการจัดการนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิม รวมทั้งการสร้างอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ให้เกิดศักยภาพเป็นฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว จึงเห็นควรสนับสนุนนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมซึ่งครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) โดยจะพิจารณาให้รางวัลในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (แบ่งเป็น Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award)  2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม 5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม 6) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และ 7) รางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน รวมทั้งรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล