A21CB5FC-DC47-4044-8F97-53AA094FA084

ตลาดหลักทรัพย์พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตลาดทุน พร้อมมอบ SET e-Learning นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุนรวม 28 หลักสูตร แก่มหาวิทยาลัย101 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดสัมมนาเสริมความรู้เกี่ยวกับฟินเทคในตลาดทุน และการพัฒนาความยั่งยืน แก่อาจารย์เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนด้านการเงินการลงทุนแก่เยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา เข้าใจองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านตลาดทุนนับเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตเป็นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบการ startup หรือ ผู้ลงทุน เพราะความรู้ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและประเทศได้ในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้จัดทำ SET e-Learningนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุนรวม 28 หลักสูตร ครอบคลุมความรู้ด้านวางแผนการเงินการลงทุนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มอบแก่มหาวิทยาลัย 101 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดสัมมนาเสริมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในตลาดทุน อาทิ blockchaincryptocurrency & ICO การเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืนและการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน แก่คณาจารย์ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market Workfor Everyoneนอกเหนือจากบทบาทการสนับสนุนผู้ลงทุนและธุรกิจให้เติบโตด้วยคุณภาพ

SET e-Learning นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุน ที่ครอบคลุมความรู้ด้านวางแผนการเงินและการลงทุน ได้แก่ การวางแผนการเงิน หลักการลงทุน การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในกองทุนรวม การใช้ผลิตภัณฑ์ในตลาด TFEX ซึ่งแบ่งเป็นบทเรียนย่อย สะดวกต่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเชื่อมโยงไปยังคลังความรู้ออนไลน์กว่า 1,800 ชิ้นอาทิ เนื้อหาบนเว็บไซต์ คลิปความรู้ บทความ เอกสารเผยแพร่ Infographics โปรแกรมคำนวณ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการเรียน ระบบติดตามผลการเรียน และออกวุฒิบัตรออนไลน์ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC Notebook และ Mobile Devices ซึ่ง SET e-Learningจะช่วยให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนที่ทันสมัย ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MOU 21 แห่ง และดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำ 96 แห่งทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2544 ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET Investment Center: SET IC) 7 ห่ง มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 190 แห่ง กิจกรรม SET on Campus กิจกรรม SET young generation โครงการ New Breed การแข่งขัน Young Financial Star Competition การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ รวมถึงการนำหลักสูตรด้านตลาดทุนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรมหาวิทยาลัย การอบรมความรู้แก่นักศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/education