IFEC คุณทวิช_1

 

นายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า ตนมีความตั้งใจเข้ามาแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน อีกทั้งยังมีแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและแน่นอน โดยปัจจุบันมีการรับรู้รายได้จากทั้งในส่วนของกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้ประจำ (Recurring Income) และจากโรงแรมดาราเทวี

 

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหาจากการขาดสภาพคล่อง และต้องเร่งคืนหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้น (บี/อี) ประมาณ 3 พันล้านบาท หุ้นกู้ 3 พันล้านบาท หนี้สถาบันการเงินและหนี้ของบริษัทฯประมาณ 1.2 พันล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเสียงข้างมากในฝั่งของตนมั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการได้ โดยโจทย์ใหญ่คือ ต้องฟื้นความเชื่อมั่นจากเจ้าหนี่และผู้ถือหุ้นทุกคน ควบคู่กับการเร่งเจรจากับเจ้าหนี้ให้ได้ก่อน

 

 

“ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมมีความตั้งใจทีจะเข้ามาฟื้นฟูกิจการของ IFECด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เพื่อให้บริษัทสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ด้วยความมั่นคง แข็งแกร่ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย” นายทวิชกล่าว

 

 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)กล่าวอีกว่า ประเด็นที่ IFEC ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขในขณะนี้คือ การปิดงบการเงินให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เพื่อที่จะนำไปสู่การปลดเครื่องหมาย SP อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดเหนืออื่นใดคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 60 ในวันที่ 2 พ.ค.นี้ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย และทุกอย่างมีความโปร่งใส เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้โดยไม่สะดุด

 

 

โดยเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการเสียงข้างมากได้ทำหนังสือถึงนายแพทย์วิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ IFEC โดยขออาศัยสิทธิและอำนาจตามาตรา 81 และมาตรา82 ของพ.ร.บ.มหาชน พ.ศ.2535 (รวมฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงตามข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ขอให้เรียกประชุมบอร์ด ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย.60 นี้ เพื่อพิจารณารับทราบความคืบหน้าการตรวจสอบงบการเงิน ความคืบหน้าการแก้ปัญหาหนี้ การเจรจาหนี้สิน และรับทราบการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 60 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 พ.ค.60 ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของบอร์ดใหม่ ในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน IFEC