6A7A1889-5E81-41B9-BB4C-D357A61A2576

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้แทนจากผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารSME Bank Tower