116443F8-118F-4F68-A97C-722330E8B9C7

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการธนาคาร  นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bankร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562  โดยจัดพิธีสักการะสรงน้ำพระพุทธพัฒนามหาโภคทรัพย์ไทย พระพุทธรูปประจำธนาคาร และพนักงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ สำนักงานใหญ่  SME Bank Tower