6398F68C-AC9E-40AB-931D-DF83FCECBD0B

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาโครงการ SME D Scale Up Entrepreneur to Awesome ติดปีกธุรกิจ SMEs 4.0 รุ่น 2 ร่วมกับเคเอ็กซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจกลุ่มลูกค้าธนาคาร ในด้านกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่กับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และลงมือทำ รวมถึงการส่งเสริมการตลาด การสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก้ปัญหาถึงสถานประกอบการจริง เพื่อต่อยอดธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืนต่อไป ณ ห้องแก้ววิเชียร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่