8F9AD46F-44FC-4FA8-8922-8ACFFF67A7C3

คณะกรรมการ ธพว. มีมติแต่งตั้งนายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ  ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปคณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562เป็นต้นไป

นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2

การอบรม

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554  จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์