F006D49A-6113-4F4F-B072-098724ADDFA7

นายธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนใน “โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยงบประมาณจำนวน 2,094,307 บาท ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมี พันตำรวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นผู้แทนรับมอบ และนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียน จำนวน 10 หลัง ภายใต้ “โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้” งบประมาณรวม 530,000 บาท พร้อมจัดตั้ง “โครงการธนาคารโรงเรียน” ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ซึ่งได้นำร่องที่ศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้เป็นที่แรก รวมถึงได้มอบทุนให้แก่นักเรียนสำหรับการเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนอีกด้วย พร้อมกันนี้ ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากการรวมน้ำใจเพื่อนพนักงานธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และยังได้มอบเครื่องอัดบล็อคประสานแบบโยกมือ และเครื่องผสมปูน ซึ่งธนาคารฯสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ออกแบบและผลิต ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562