2047A458-B2CC-498A-95E4-8496BCC44561

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คว้ารางวัล TQC ประจำปี 2561 โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัล TQC หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร เพราะสะท้อนให้เห็นว่า ธอส. มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในระดับสากล และเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กร เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน พร้อมร่วมกันพัฒนา ธอส. ให้เติบโต ได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562