F1C85AFA-8D51-4C1B-BD1F-126BECA9535A

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เข้าร่วมพิธีรับเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ธนาคารได้สนับสนุนโครงการด้านการศึกษา สร้างซ่อมอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศมาโดยตลอด โดยมีคุณการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562