A8DC5C2F-3B04-41EE-B108-96723DA1E7E4

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามความร่วมมือจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อันเป็นการขยายบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบครบวงจรให้แก่พระสงฆ์ นักบวชทุกศาสนา ผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะให้กับประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ รวมเป็นเงิน 100 ล้านบาท สำหรับ “โครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” เป็น 1 ใน 6 โครงการ ที่ได้รับการบรรจุในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562