AC930C20-7B50-47D4-BA55-FCAB5CF81A94

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GSB PAYMENT BUSINESS WORKSHOP ให้กับ
ผู้บริหารธนาคารออมสิน และ ผู้บริหารบริษัท Accellence เพื่อเรียนรู้ รับมือกับเทคโนโลยีในโลกยุค Digital รวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอันจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดภายใต้ Customer Experience จากผลิตภัณฑ์และธุรกิจด้าน Payment ของธนาคารออมสิน ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า ศรีราชา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562