CABB5424-5E15-4908-B502-79D12E902FF0

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล  กล่าวเปิดตัวโครงการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ร่วม สมัย เทิดไท้จักรีวงศ์" พร้อมทั้งสองศิลปินแห่งชาติ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ลานเอเทรียม 3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยโครงการประกวดวาดภาพ เป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสิน สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง (เริ่มปี 2559) ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เป้าหมาย คือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีเวที สําหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และวิวัฒนาการความเป็นไทย รวมถึง การสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเทิดพระเกียรติพระ มหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์อีกด้วย