ECF _ EGM 1-2017

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท  นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ  พร้อมคณะกรรมการบริษัท บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/60 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 20 เพื่อร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9  โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น