คุณโศภชา02

 

นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยถึงผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 60 ว่า มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงานงวดปี 59 และหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 254.35 ล้านบาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าไม่เกิน 265.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.0417 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็น หุ้นปันผลในอัตรา 0.0417 บาทต่อหุ้น และเมื่อรวมการจ่ายปันผลทั้งรูปเงินสดปันผลและหุ้นปันผล จะเท่ากับ 0.0817 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 519.51 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้จากการอนุมัติเพื่อจ่ายปันผลข้างต้น ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,133.12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิครั้งที่ 2 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เป็นจำนวน 73.32 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นจำนวนหุ้น 1,059.80 ล้านหุ้น จึงยังผลให้บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิและการจ่ายหุ้นปันผล เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,982.96 ล้านบาท

 

 

นอกจากนี้ยังมีอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกในวงเงิน 3,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เป็นวงเงินใหม่ทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อชำระหนี้เดิมและเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

 

 

ทั้งนี้ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและหุ้นสามัญปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เม.ย. 60 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เม.ย. 60 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 25 เม.ย. 60 และกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นสามัญปันผลภายในวันที่ 16 พ.ค. 60

 

 

“การที่บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เชื่อมั่น ในผู้บริหารและธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลประกอบการที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นใน ทีมผู้บริหารว่าในทุกๆ ปีเราจะผลักดันธุรกิจในเครือ GUNKUL ให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพทุกส่วน ทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ เช่นกัน โดยปีนี้ตั้งเป้ารายได้รวมจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 20-30% เป็นการเติบโตที่มาจากโครงการโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเต็มปี ทั้งพลังงานแดดและพลังงานลมรวม 175 เมกะวัตต์" นางสาวโศภชากล่าว