240417_Photo Gunkul ผถห.เทคะแนนเสียงรับปันผลเป็นเงินสด-หุ้น

คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย  คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร  คุณสมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการบริษัท  และคณะกรรมการ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 60  โดยที่ประชุมมีมติรับปันผลเป็นหุ้นอัตราส่วน  6:1 คิดเป็นอัตราหุ้นปันผล 0.0417 บาทต่อหุ้น  และปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.04 บาท รวมจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดเท่ากับ 0.1125 บาทต่อหุ้น  กำหนดวันรับเงิน 16 พ.ค.นี้  พร้อมอนุมัติ ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกในวงเงิน 3,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เป็นวงเงินใหม่ทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อชำระหนี้เดิมและเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียน