QTC EGM 1-60 (1)

นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ร่วมเป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/60 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ บริษัทลูก QTCGP เข้าซื้อหุ้นบริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด 15มูลค่า 267.09 ล้านบาท เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในพม่า 220 เมกะวัตต์ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์