8D9C4A4D-CCA7-46B7-AFF7-B4A8B726B01F

นายพงศธร ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่แทนนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และยังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. อีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ

          นายพงศธร มีวิสัยทัศน์ที่จะนำ ปตท.สผ. ให้เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งชาติชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำนานาชาติ โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารต้นทุน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการปิโตรเลียมให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

            นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำ ปตท.สผ. ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านพลังงาน ต่อยอดจากธุรกิจหลัก (Core Business) เพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ โดยจะเน้นให้องค์กรมีความคล่องตัว (Agile) ยืดหยุ่น สามารถรองรับธุรกิจทุกรูปแบบ (Fit-for-purpose) และพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

            ปัจจุบัน นายพงศธรดำรงแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร และก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยรับผิดชอบดูแลโครงการผลิต รวมถึงดูแลงานสนับสนุนปฏิบัติการทั้งหมดของ ปตท.สผ.