92B688EA-9121-4812-A18E-314E515B8D58

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ทุกกระทรวงจัดส่งข้อมูลการดำเนินนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล จัดทำเป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ให้กระทรวงมหาดไทยนำไปใช้ในการเผยแพร่สู่ประชาชน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562