Poster มูลนิธิ_new_2559

นายสมบัติ พานิชชีวะ ประธานมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งโดย บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และครอบครัวพานิชชีวะ เปิดเผยว่า มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษา ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 4 มหาวิทยาลัยรัฐบาล คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( วิทยาเขตบางเขน ),มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) ในสาขาวิชาที่มูลนิธิฯ กำหนด จำนวน 8 สาขา เพื่อสมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 1- จนจบการศึกษาตามหลักสูตร โดยครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก

ทั้งนี้มูลนิธิฯ สนับสนุนการให้ทุนมาแล้วจำนวน 7  รุ่น (ปี 2561 คือรุ่น 7 ) นักศึกษาท่านใดสนใจ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  30 กรกฎาคม 2561 มาที่ มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 .วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กทม. 10210  โทร.02-792-6527 ,065-210-0707  หรือเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.daf.or.th  Facebook : มูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง