ifec1

ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องขอให้เพิกถอนมติที่ใช้วิธีการลงคะแนนแบบสะสมในการเลือกกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น IFEC  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 ในวันที่ 7 ก.ค.นี้ ยันไม่ได้มีการยกฟ้องดังที่ไอเฟคออกข่าวให้เกิดความสับสนแก่ผู้ถือหุ้น

 

 

จากกรณีที่บมจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น  (IFEC) ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ว่า “ศาลแพ่ง ยกฟ้องไต่สวนฉุกเฉินประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไอเฟค เนื่องจากมูลฟ้องไม่เพียงพอ หลัง “ทวิช-พวก” ร้องขอ” นั้น นายพิชา ป้อมค่าย ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทวิช เตชะนาวากุล และผู้ถือหุ้นไอเฟครวม 8 คนที่ร่วมกันยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งเพิกถอนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 60 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 ที่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานไอเฟค ใช้วิธีการลงคะแนนแบบสะสม หรือ cumulative voiting ในการเลือกกรรมการแทนตำแหน่งที่ 3 คน ที่ทำให้นายธีติพันธ์ เทพผดุงพร ได้รับเลือกเป็นกรรมการนั้น เปิดเผยว่า ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าว คลาดเคลื่อนต่อความจริง เพราะศาลแพ่งไม่ได้ยกฟ้องคดีที่ผู้ถือหุ้นไอเฟค 8 คน ขอให้เพิกถอนมติการลงคะแนนแบบสะสม โดยศาลนัดไต่สวนคดีดังกล่าวในวันที่ 7 ก.ค. 60 นี้ ศาลมีคำสั่งเพียงให้ยกคำร้องที่ขอให้คุ้มครองชั่วคราว ซึ่งเป็นเรื่องวิธีการชั่วคราวก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ไม่ใช่เป็นการยกฟ้องในเนื้อหาของคดี

 

 

ซึ่งนอกจากการร้องขอต่อศาลแล้ว ทนายความได้ยื่นคัดค้านการนำมติดังกล่าวไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ไว้ด้วย ทำให้ยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการตามที่มีใครบางคนต้องการ ทั้งนี้ การที่ไอเฟคเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าว อาจทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้ถือหุ้นของไอเฟค จึงอยากทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน ไม่ใช่มีประเด็นอะไรที่ไม่มีสาระก็จะนำมาเผยแพร่ข่าว