93C8019D-71B6-46E5-852A-5D0208A0456E

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยธนาคารออมสินหรือGSB Research เกิดขึ้นจากนโยบายของธนาคารฯที่ต้องการให้มีสถานที่ตั้งของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคจุลภาคเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานรวมถึงมีนักวิจัยและเครื่องมือที่รองรับต่อการวิเคราะห์วิจัยอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทันสมัยทันเหตุการณ์ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลของหน่วยงานภายในธนาคารและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของธนาคารออมสิน

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินเป็นศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytic) และการวิจัยต่างๆด้วยเครื่องมือทางสถิติขั้นสูงและModel ต่างๆโดยนักวิจัยจำนวน28 คนเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ/คลังสมอง(Think Tank) ที่ให้บริการข้อมูลใน3 ด้านหลักได้แก่1.ด้านเศรษฐกิจมหภาค, 2.ด้านเศรษฐกิจฐานราก,3.ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยเศรษฐกิจมหภาคถือเป็นภาพหลัก  ที่สำคัญที่แสดงถึงการเจริญเติบโตและการพัฒนาของประเทศดังนั้นศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงได้ติดตาม  การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเงินในประเทศและต่างประเทศรวมถึงการประมาณการการขยายตัว ทางเศรษฐกิจรายไตรมาสเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรรวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆต่อสาธารณชน

สำหรับด้านเศรษฐกิจฐานราก(Grassroots Economy)  เป็นส่วนเศรษฐกิจที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของไทยและเป็นภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศศูนย์วิจัยธนาคารออมสินจึงมุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ    ของประเทศผ่านการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก(Grassroots Economic Sentiment Index) รวมถึงการติดตามแนวนโยบายและภาวะ    ของเศรษฐกิจฐานรากตลอดจนมีการวิจัยเชิงลึกและบทวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นศูนย์วิจัยธนาคารออมสินมุ่งมั่นวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมในแต่ละSector โดยเฉพาะSector ที่มีความสำคัญของประเทศอาทิการผลิตการบริการการค้าอสังหาริมทรัพย์การขนส่งและคลังสินค้ารวมถึงบริการทางการเงินที่เป็นFinancial Innovation ต่างๆพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อจัดกลุ่ม/ค้นหาธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เป็นSunrise-Sunset ดาวเด่นดาวร่วงในแต่ละภูมิภาคของประเทศอีกทั้งยังยังติดตามสถานการณ์ของกลุ่มผู้ประกอบการStartup ซึ่งภาครัฐถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของประเทศผ่านการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการStartup (SSI) รายไตรมาสเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลธุรกิจ/อุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการหน่วยงานและสาธารณชนอีกทั้งยังได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อให้ทันกับโลกในยุคDigital ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของเศรษฐกิจฐานรากนั้นถือเป็นงานบุกเบิกชิ้นสำคัญที่ธนาคารออมสินได้ริเริ่มมาตั้งแต่แรกอย่างเป็นรูปธรรมมีดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจฐานราก(GSI) ซึ่งใช้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ของเศรษฐกิจฐานรากรวมถึงจัดทำPoll  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มคนฐานรากทั้งเรื่องวิถีชีวิตการประกอบอาชีพการหารายได้การออมการใช้จ่ายการก่อหนี้เป็นต้นตลอดจนมีรายงานวิจัยเชิงลึกทางด้านฐานรากนำเสนอต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีนักวิจัยที่มีคุณภาพมีระบบการวิเคราะห์วิจัยตามแบบมาตรฐานงานวิจัยสากลมีเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลคำนวณค่าสถิติและการประมาณการที่เที่ยงตรงแม่นยำซึ่งทำให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นร้อน(Hot Issue) ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการจัดทำรายงานที่นำเสนอแบบInfographic ที่สวยงามง่ายต่อการทำความเข้าใจโดยปัจจุบันมีรายงานวิจัยที่เกิดจากศูนย์วิจัยธนาคารออมสินกว่า100 เรื่องต่อปีและมีความพร้อมในการนำเสนอผลการวิจัยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องภายใต้ความมุ่งมั่นเพื่อผลสำเร็จที่ว่าสร้างสรรรค์งานวิจัยเพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืนผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวในที่สุด