blockchain

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ดร. ยรรยง เต็งอำนวย กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย จัดเวทีสัมมนา "Blockchain: The Next Internet”  ให้ความรู้เจาะลึกเรื่อง Blockchain ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยมีผู้ร่วมสัมมนากว่า 500 คน