สมศักดิ์ APM

‘บมจ.เชียงใหม่ริมดอย’ แต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต เสนอขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น นำเงินเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง และทุนหมุนเวียนสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างโอกาสในอนาคต ย้ำเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง จากการรับงานโครงการภาครัฐที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 27 ปี มั่นใจขยายตัวพร้อมการเจริญเติบโตของประเทศ

 

 

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด “APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย (CRD) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ทำการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ดูแลตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

 

 

โดยบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 175 ล้านบาท มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ซึ่งภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 250 ล้านบาท

 

 

สำหรับบมจ. เชียงใหม่ริมดอย (CRD) มีการดำเนินงานทางการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากว่า 27 ปี ด้วยทีมงานผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสในการรับงานอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ การบริหารจัดการที่มีมาตรฐานเพื่อให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างแข็งแกร่ง จากจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ จนปัจจุบันบริษัทมีศักยภาพในการรับงานโครงการภาครัฐที่มีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท รวมถึงรับเหมาโครงการที่หลากหลายและครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัด มากขึ้น จนได้รับการยอมรับจากลูกค้าระดับองค์กรเอกชนไปถึงหน่วยงานราชการ อาทิ การก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก น้ำหมัน และน้ำสาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งแสดงให้ศักยภาพในการดำเนินงาน และเล็งเห็นโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัทที่ก้าวไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของประเทศ

 

 

ทางด้านนายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เชียงใหม่ริมดอย (CRD) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่งานโครงสร้าง ไปจนถึงงานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร กล่าวว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานรับเหมาก่อสร้าง พร้อมสร้างโอกาสรับงานในอนาคต รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นอย่างดี

 

 

ทั้งนี้ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่งานโครงสร้าง ไปจนถึงงานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ทั้งงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน ซึ่งแบ่งบริการรับเหมาก่อสร้างเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1.งานอาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยบริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม และงานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด และ 2.งานระบบสาธารณูปโภค เช่น บริการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Sub Station) งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กและงานชลประทาน ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทจะเข้ารับงานโดยตรง หรือรับงานโดย กิจการร่วมค้า (“Joint Venture”) หรือกิจการค้าร่วม (Joint Operation)

 

 

ขณะที่บริษัทมีการให้บริการที่ครอบคุลมหลายพื้นที่ทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และจังหวัดตาก  ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครนายก นครปฐม กรุงเทพฯ นนทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเลย และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง และจังหวัดกระบี่ เป็นต้น

 

 

ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) กล่าวเสริมว่า  บมจ.เชียงใหม่ริมดอย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ APM เห็นถึงศักยภาพในการทำงาน และโอกาสในการรับงานก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของ APM ที่ต้องการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆรู้จักการใช้ตลาดทุนเพื่อขยายงานและการเติบโตด้วยแหล่งทุนทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในต่างจังหวัด