APM ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ 200917

 

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่6 จากขวามือ) ประธานกรรมการ และคุณเสกสรรค์  ธโนปจัย (คนที่5 จากขวามือ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM)  ที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าเยี่ยมชมคลินิกทันตรรม        ของบริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)  หรือ LDC  สาขาเชียงใหม่ โดยมีคุณณัฐวรรณ จำนงค์ทรัพย์ ผู้จัดการทันตกรรมสาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆนี้