FDA491B4-3542-423E-9B1B-5869D12BE193

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้กำหนดแผนการลงทุนปี2561-2562 (Strategic Investment) เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มและไม่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของธนาคารโดยได้พิจารณาถือหุ้นสัดส่วนที่เหมาะสมในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนเพิ่มในการลงทุน(Synergy) เป็นการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในระยะยาวรวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรมากขึ้นและเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารฯจึงได้ลงทุนถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลจำกัดหรือASL ในสัดส่วน25% ส่งผลให้ธนาคารออมสินสามารถร่วมกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของASL ให้สอดคล้องกับทิศทางของธนาคารออมสินได้ในอนาคตโดยได้จัดทำแผนดำเนินธุรกิจร่วมกันตามบันทึกความเข้าใจ(MOU) ความร่วมมือการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน ปี2562 ธนาคารออมสินมียุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นDigital Banking ซึ่งมีแผนสร้างและพัฒนาNew Business Model ร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิทัลดังนั้นการลงทุนและร่วมมือกับASL จะทำให้สามารถนำระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของASL มาผนวกกับDigital Platform ของธนาคารออมสินเพื่อสนับสนุนการเป็นDigital Banking ได้ในอนาคตนายชาติชายกล่าว สำหรับMOU ฉบับดังกล่าวได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือโดยธนาคารฯและASL จะร่วมกันศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจเพิ่มช่องทางการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านPlatform ของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อยลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าสถาบันสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าของทั้งธนาคารออมสินและASL นั้นเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน(ASL เน้นลูกค้ากลุ่มMedium to Low) จึงทำให้ธนาคารฯสามารถขยายผลิตภัณฑ์ด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ไปยังกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้โดยจะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากสลากออมสินและกองทุนรวมที่ประชาชนคุ้นเคยโดยนำเสนอผ่านช่องทางOnline ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดทุนของนักลงทุนรายย่อยอันจะเป็นส่วนช่วยพัฒนาการเติบโตของตลาดทุนไทยต่อไปขณะที่พนักงานของทั้ง2 หน่วยงานจะได้รับการพัฒนาจากการอบรมความรู้ในธุรกิจโดยธนาคารออมสินกำหนดเป้าหมายBanker to Broker ให้พนักงานธนาคารออมสินสามารถนำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ให้ลูกค้าได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมอีกช่องทางหนึ่ง

นายชาญชัย กุลถาวรากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอล จำกัด กล่าวว่าบริษัทฯได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทซึ่งบริษัทสามารถที่จะขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ครบทุกผลิตภัณฑ์โดยเป้าหมายของบริษัทนั้นมุ่งเน้นการบริการซื้อขายหลักทรัพย์บนออนไลน์ ปัจจุบันบริษัทมีธนาคารออมสินเข้ามาถือหุ้นร้อยละ25 ซึ่งจากการเข้าร่วมทุนในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนออนไลน์ร่วมกันทั้งด้านการเชื่อมต่อแอปพลิเคชั่นของทั้งฝ่ายรวมถึงฟังก์ชั่นในการบริการด้านหลักทรัพย์ต่างๆที่ครบวงจรซึ่งในอนาคตลูกค้าที่มาใช้บริการผ่านธนาคารออมสินสามารถเข้าถึงธุรกรรมหลักทรัพย์บนแอปพลิเคชั่นของธนาคารฯได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเปิดบัญชีออนไลน์รวมทั้งเครื่องมือในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในที่เดียวกันเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านหลักทรัพย์เป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆในอนาคตซึ่งการพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพและบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นจากการสนับสนุนทางการเงินของธนาคารออมสินเช่นธุรกรรมสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยการขยายธุรกรรมทั้งหมดจะอยู่บนระบบออนไลน์เพื่อจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการทำธุรกรรมหลักทรัพย์จากระบบที่ได้พัฒนาข้นึอีกทั้งการขยายตัวผ่านธนาคารออมสินเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเนื่องจากปัจจุบันธนาคารออมสินมีสาขาถึง1,116 สาขาและมีพนักงานที่มีใบอนุญาตมากกว่า1,500 คนซึ่งหากขยายตัวผ่านทางสาขาของธนาคารจะทำให้บริษัทนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2015 ที่เอเอสแอลเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันตัวเลขของนักลงทุนที่ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ6 แสนบัญชีสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนที่ซื้อขายผ่านบนออนไลน์เติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้บริษัทมีความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจแบบออนไลน์ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากด้วยความร่วมมือกับธนาคารออมสินจะช่วยให้เป้าหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและถือเป็นช่องทางที่ผู้ลงทุนที่มีความต้องการจะใช้บริการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ที่ดีที่สุด