แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน SD Talk “Growing towards Corporate Sustainability” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าจดทะเบียนในปี 2559-ปัจจุบัน มีความเข้าใจและตระหนักถึงการบริหารธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์