APM ยินดี PAS

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) และคุณช่วงชัย  นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS)มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ พณฯ Lou Kim Chhun ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท Sihanoukville Autonomous Port (PAS) เนื่องในโอกาสวันเข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX)  ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา