F8667E44-92F8-4556-8C3F-49E354901EA5

เมื่อเร็วๆ ไปนี้ นางสาวอัจฉรา เจริญพร (แถวหลังสุดที่ 3 จากซ้าย) ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่ปรับปรุงอาคารภายใต้โครงการของบริษัทฯ “ให้ใจ ห่วงใยสังคม” ที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ 12 โดยมี นางนภัสวรรณ คูหาทอง ผอ.ร.ร.และนักเรียน ร.ร. บ้านหนองไผ่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ