IMG_5531

 

เมื่อเร็วๆนี้ น.ส. อัจฉรา เจริญพร (ที่ 3 จากซ้าย) ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่ อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนวรดิ ษฐ์วิทยาประสูตร์ จ.อ่างทอง เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ งบริษัทครบ 30 ปี และเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้ กับเด็กๆ