unnamed

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (หลังกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ผศ.สุดา ปีตะวรรณ (ที่5จากซ้าย) ผู้อำนวยการ APM Financial & Capital Market Institute at Bangkok ให้การต้อนรับผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร High-Flyer Entrepreneur รุ่นที่ 4 ซึ่งได้จัดร่วมกับ คณะวิทยพัฒน์ (Extension School) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม APM ชั้น 10 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์