apm ให้ความรู้

คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม  ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ร่วมกับ ท่านวันคำ วอระวง  ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว และท่านนางนะคอนสี มะโนทำ  รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์  ร่วมจัดสัมมนาพร้อมบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อการระดมทุนผ่านตลาดทุน  และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์"โดยมี ท่านเหล็กไหล สีวิไล  คณะประจำพักแขวง รองเจ้าแขวง แขวงเชกอง  ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60 ที่แขวงเซกอง สปป. ลาว