32724536-B2DE-4B76-B283-DDB83FC8AC14

บริษัทบีซีพีจีจำกัด(มหาชน) (BCPG) ได้รับคัดเลือกให้เป็น1 ในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล(Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี.. 2562 จำนวนทั้งสิ้น771 หลักทรัพย์

นายบัณฑิตสะเพียรชัยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบีซีพีจี(BCPG) เปิดเผยว่าสถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้บริษัทบีซีพีจีติดอันดับESG100 ประจำปี2562 ด้วยการคัดเลือกจาก771 หลักทรัพย์จดทะเบียน(ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล(ESG) ในกลุ่มทรัพยากร(Resources) และยังเป็นบริษัทที่อยู่ในทำเนียบESG100 ติดต่อกัน2 ปีโดยบีซีพีจีได้รับการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อปี.. 2561

นายบัณฑิตกล่าวว่าหลังจากที่บีซีพีจีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อปีพ.. 2560 ได้เพียงปีเดียวก็ได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับESG100 ในปีพ.. 2561 และในปีนี้ก็ได้รับคัดเลือกเป็นปีที่2 ติดต่อกันการที่บีซีพีจีมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่2 สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีธรรมาภิบาลคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและสังคมสำหรับสถาบันไทยพัฒน์เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจได้เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านESG จำนวน100 บริษัทหรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ESG100 เป็นครั้งแรกในปี2558 และได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้าในปีนี้ ขณะที่การจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจนี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป