602CF693-F9DB-4F17-BB2C-7EA85BB885B2

นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการแผนและพัฒนาองค์กรการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) , นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) และนายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวและการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องEERS โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานห้องริชมอนด์บอลรูมโรงแรมริชมอนด์

นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการกฟน. กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการนำร่องมาตรการEERS  มีเป้าหมายเพื่อนำร่องศึกษาถึงผลการลดการใช้ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและศักยภาพของภาคการใช้ไฟฟ้าต่างๆจากการลงพื้นที่จริงโดยในปี2562 กฟน. มีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด3 โครงการประกอบด้วยโครงการกฟน. ล้างแอร์ลดโลกร้อนเป็นโครงการที่กฟน. ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกปีในอัตราค่าบริการพิเศษเพียง300 บาท จำนวนจำกัดที่25,000 เครื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานลดค่าไฟฟ้าร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โครงการส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าด้วยหลอดLED ซึ่งนำร่องในกลุ่มอาคาร/โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กโดยกฟน. จะสนับสนุนผลประหยัดให้หน่วยละ1 บาทรวมทั้งโครงการจำนวน1 ล้านบาทเริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่9 เมษายน- 15 พฤษภาคม2562 หรือจนกว่าเงินสนับสนุนจะหมดซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กฟน. และโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร(MEA Energy Saving Building) หรือโครงการประกวดอาคารประหยัดพลังงานเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารที่ได้รับรางวัลจะได้รับเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและเงินรางวัลโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในปลายปี2562

นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการPEA กล่าวว่าในส่วนของPEA ได้ดำเนินงานเพื่อรองรับมาตรการEERS ในช่วงโครงการนำร่องฯปี2562 ผ่าน2 กิจกรรมหลักประกอบด้วยโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในภาครัฐภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและครัวเรือนให้คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบธุรกิจESCO โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อาทิโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเพื่อพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคและการจัดงานสัมมนาในรูปแบบESCO Matching หรือประชุมสัมมนาผู้ใช้ไฟรายใหญ่เพื่อแนะนำโครงการEERS และเป็นสื่อกลางให้กับลูกค้ากับผู้ประกอบการธุรกิจESCO โดยPEA จะเข้าไปดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ประเมินผลการประหยัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่สนใจดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะจัดครั้งแรกในวันที่3 มิถุนายนนี้

ด้านนายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการกฟผ. กล่าวว่ากฟผ. ได้บูรณาการงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้ามาเป็นแนวทางและแผนงานโครงการนำร่องในปี2562 อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยโครงการที่ปรึกษาพลังงานเข้าให้คำปรึกษาตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุงรวมถึงเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบESCO และเชิญชวนลูกค้าทั้งภาครัฐภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมทั้งรายใหญ่และรายเล็ก(SME) เข้าร่วมโครงการโครงการบ้านและอาคารเบอร์5 ดำเนินการนำร่องร่วมกับการเคหะแห่งชาติซึ่งจะมีแผนงานเปิดตัวบ้านเบอร์5 แห่งแรกโครงการเคหะชุมชนบ่อวินจังหวัดชลบุรีในกลางเดือนมิถุนายนนี้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานในสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำรวจและตรวจวัดการใช้พลังงานของโรงเรียนให้คำปรึกษาการจัดการพลังงานจัดกิจกรรมให้ความรู้จัดทำรายงานผลการประหยัดพลังงานโครงการโรงแรมประหยัดพลังงานร่วม  กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการลดการใช้พลังงานและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนแขกเพื่อหาปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดได้ของแต่ละโรงแรมโครงการส่งเสริมการใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(RAC NAMA) ดำเนินการออกแบบตู้แช่เพื่อใช้งานNatural Refrigerant โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานภาคการเกษตรนำร่องเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานที่ดอยอินทนนท์โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 Ranking หรือเบอร์5 ติดดาวจัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิมและแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากเบอร์5 ให้สะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้นและโครงการเสื้อผ้าเบอร์5 ส่งเสริมการติดฉลากเบอร์5 กับเสื้อผ้าเบอร์5

สำหรับมาตรการEERS เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน.. 2558 - 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP 2015) ซึ่งเป็นมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน(Energy Efficiency Resources Standards : EERS) โดยกำหนดให้3 การไฟฟ้าดำเนินโครงการนำร่องในช่วงปี2561 – 2565 เพื่อศึกษาถึงผลการลดการใช้ไฟฟ้าก่อนนำมากำหนดแนวทางเป็นการดำเนินงานมาตรการภาคบังคับในปี2566 - 2579 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยแบ่งมาตรการดำเนินงานที่เหมาะสม3 ประเภทประกอบด้วยมาตรการให้คำปรึกษาดำเนินงานในลักษณะที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพทุกภาคส่วนมาตรการใช้แรงจูงใจทางการเงินสนับสนุนการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและมาตรการลักษณะภาพรวม(Mass) ส่งเสริมการประหยัดพลังงานในภาพรวมทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงโครงการนำร่องนี้รวม206 ล้านหน่วย

----