BA สมุยรักษ์น้ำ

บมจ. การบินกรุงเทพ  (ฺBA) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนางอาริญา ปราสาททองโอสถ กรรมการบริษัท  และ นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิติส์ จำกัด มหาชน จัดโครงการ “สมุยรักษ์น้ำ” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการใช้น้ำ พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำสะอาด และระบบบกักเก็บน้ำรวมไปถึงมอบ ทุนการศึกษา  อุปกรณ์เสริม ทักษะการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการรสอน โดยมีนางสาวกิตติยา เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุณฑิการาม เข้ารับมอบ ณ โรงรียนวัดบุณฑิการาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี