ba เยาวชน

บมจ. การบินกรุงเทพ  (ฺBA) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนางสาวจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ “Blue Volunteer” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน เพิ่มความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมในการทำงานเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นตัวแทนชุมชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์สได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชน จึงจัดโครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ “Blue Volunteer” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องชุมชน เปิดโอกาสให้เยาวชนวางแผนกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายที่ดีร่วมกันใน 3 จังหวัดที่สายการบินฯ มีสนามบินอยู่ คือ สุราษฎร์ธานี (สมุย) สุโขทัย และ ตราด รวมไปถึงพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำและจริยธรรม คุณธรรมของเยาวชนเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

 

 

“ที่ผ่านมาบางกอกแอร์เวย์สได้ดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม English Club บินลัดฟ้าเก่งภาษากับบางกอกแอร์เวย์ส กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าว เป็นต้น เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนและชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางบินของบริษัทฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือ สิ่งแวดล้อม” นางจันทร์ทิพย์ กล่าว

 

 

โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ “Blue Volunteer” เป็นหนึ่งในโครงการรับผิดชอบต่อสังคมของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่คัดเลือกเยาวชนอายุ 15-20 ปี ในพื้นที่รอบสนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย จำนวน 60 คน ที่มีประสบการณ์หรือความสนใจในด้านการทำงานจิตอาสา กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ที่มีภาวะผู้นำและมีใจเปิดกว้างพร้อมพัฒนาความรู้ มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมและชุมชนที่ตนอาศัยอยู่

 

 

โดยโครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่ง (25-28 เม.ย. 60) เป็นการจัดกิจกรรม โครงการเยาวชนต้นแบบ “Blue Volunteer” โดยเยาวชนทั้ง 60 คน มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมและเรียนรู้ทักษะต่างๆมากมาย อาทิ เรียนรู้การสร้างจิตสำนักสาธารณะ ออกแบบและทำแผนกิจกกรรมชุมชน ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการเยี่ยมชมโครงการโรงแรมสีเขียว ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อหลวง”  เป็นต้น ช่วงที่สอง (พ.ค.-ธ.ค. 60) จะเป็นช่วงที่กลุ่มเยาวชนเริ่มต้นทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผน และเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมชุมชน เช่น โครงการอาชีพต่างๆ ตลอดจนการสรรหาสมาชิกเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ต่อไป และในช่วงสุดท้าย (2-3 ธ.ค. 60) จะเป็นช่วงที่กลุ่มเยาวชนต้นแบบทุกพื้นที่รวมตัวกันเพื่อเสนอผลงานต่างๆ ที่ได้ทำ โดยจะมีการให้รางวัลทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น รวมทั้งมีการเดินทางไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) ตลอดจนถ่ายทอดวิศัยทัศน์ของกิจกรรมในปีต่อไป