58F02728-FE9B-40A8-82C1-056540B33AEE

คุณทองอุไร ลิ้มปิติ  ประธานกรรมการบริษัท  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน ) BAM  รับมอบประกาศนียบัตร  จากคุณประสัณห์  เชื้อพานิช  กรรมการ  แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Thailand ‘s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption  : CAC)    ในโอกาสได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  โดย  BAM  ให้ความสำคัญสนับสนุนนโยบายและมาตรการการต่อต้านการทุจริต  เพื่อกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส   เมื่อวันที่  7  มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท