BB5386C4-3F9B-4B7A-B172-F36B51E1C469

นายปรัชญา จันทราภัย  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพลงพระราชนิพนธ์อักษรเบรลล์ 20 บทเพลง จำนวนเงิน 100, 000  บาท ในโอกาส BAM ครบรอบ 20 ปี ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมส่งมอบปฏิทินเพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา