หุ้น IPO

1 2 3 6

AU

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประพันธ์ เจริญประวัติ  ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. อาฟเตอร์ ยู ผู้นำร้านขนมหวานและเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ อาฟเตอร์ ยูร่วมด้วย แม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,263 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AU

sripanwa1

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา  ร่วมด้วย วรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 59 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SRIPANWA

ประพันธ์

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. อาฟเตอร์ ยู (AU) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในวันที่ 23 ธ.ค. 59 โดย AU ดำเนินธุรกิจร้านขนมหวาน แบรนด์ “อาฟเตอร์ ยู” 18 สาขา และร้านน้ำแข็งไส แบรนด์ “เมโกริ” 2 สาขา รวมถึงให้บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ และรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการสายการบิน และร้านอาหาร เป็นต้น

 

 

โดย AU มีทุนชำระแล้ว 72.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม560 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 165 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 163 ล้านหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) และกรรมการของบริษัท ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (จัดสรรให้ประชาชนทั่วไป 161.5 ล้านหุ้นและกรรมการของบริษัท 1.5 ล้านหุ้น) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) จำนวน 1.57 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.1 บาท และจำนวน 0.43 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.25 บาท เมื่อวันที่ 14-16 ธ.ค. 59 มีมูลค่าการระดมทุนรวม 735 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,262.50 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู (AU) เปิดเผยว่า AU ให้ความสำคัญกับการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากคู่แข่งมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทใส่ใจในการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ maiจะช่วยสร้างระบบงานที่แข็งแกร่ง และเพิ่มฐานทุนให้กับบริษัทเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดย AU จะนำเงินที่ระดมทุนได้ลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท ชำระคืนเงินกู้ และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

 

 

ขณะที่ AU มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ถือหุ้น42.48% กลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ถือหุ้น34.76% และกลุ่มนามสกุลอารีเจริญเลิศ ถือหุ้น 3.98% ทั้งนี้ ในวันแรกที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจจะเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ตนถืออยู่ต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 50 ราย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 52.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 7.2%ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ (Big-lot Board) ในราคาเสนอขายเดียวกับราคา IPO

 

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (book building) โดยราคาเสนอขายหุ้น IPO อยู่ที่ 4.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio)ที่ 34.6 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการ12 เดือนย้อนหลัง (ตุลาคม 2558-กันยายน2559) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 95.3 ล้านบาทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

ดร สันติ

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)เป็นทรัสต์กองแรกที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 23 ธ.ค. 59

 

 

SRIPANWA เสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวน 200,183,000 หน่วย สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF)เพื่อสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์กับหน่วยลงทุนของSPWPF ในอัตรา 1 ต่อ 1 ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 และอีกจำนวน78,881,000 หน่วย สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนSPWPF ระหว่างวันที่ 25, 28-29 พ.ย. 59 ในราคาหน่วยละ 10.80 บาท และจำนวนที่เหลือจากการเสนอขายผู้ถือหน่วยลงทุนSPWPF สำหรับผู้มีอุปการะคุณของเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 ในราคาหน่วยละ 10.80 บาท โดยมีบริษัท ชาญอิสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ เป็นทรัสตี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์

 

 

SRIPANWA ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมศรีพันวาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2โดยส่วนที่ 1 SRIPANWA จะได้รับโอนมาจากSPWPF ประกอบด้วยบ้านพักแบบวิลล่าหรูหรา พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Villa)  38 ยูนิต คิดเป็นห้องพัก 53 ห้อง  และห้องพักโรงแรมระดับหรูหรา พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Suite East) 7 ห้อง และส่วนที่ 2 ประกอบด้วยห้องพักระดับหรูหราภายในอาคาร เดอะฮาบิตะ(The Habita) 30 ห้อง และบ้านพักตากอากาศแบบวิลล่าระดับหรูหรา X29 1 หลัง 3 ชั้น 5 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว

 

 

ด้านนายวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่าSRIPANWA ลงทุนในกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบโครงการโรงแรมศรีพันวาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการโรงแรมระดับหรูหรา ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ใน จ. ภูเก็ต โครงการโรงแรมศรีพันวา มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่บนพื้นที่ชายหาดส่วนตัวปลายสุดของแหลมพันวา ความหรูหราของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม และการใส่ใจดูแลและบริการ สิ่งเหล่านี้ทำให้โรงแรมศรีพันวานั้น เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

 

 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ SRIPANWA 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริษัทชาญอิสสระ ถือหน่วยทรัสต์ 30.54% สำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยทรัสต์ 22.26% และ บมจ. ไทยศรีประกันภัย ถือหน่วยทรัสต์ 1.22% โดยSRIPANWA มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี

 

ประพันธ์

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. อาม่า มารีน (AMA) จะเข้า  จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มบริการ ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ โดย AMA ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทั้งทางเรือและทางรถ โดยบริษัทให้บริการขนส่งทางเรือสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ โดยมีเส้นทางให้บริการหลักอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมีบริษัทย่อยให้บริการขนส่งทางรถบรรทุกในประเทศสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100

 

AMA มีทุนชำระแล้ว 215.8 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 323.6 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 108 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 8-9 และ 13-14 ธ.ค. 59 ในราคาหุ้นละ 9.99 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,078.9 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,311.7 ล้านบาท มีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

ด้านนายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อาม่า มารีน (AMA) เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี โดยให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือกับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ของโลกที่อยู่ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ปัจจุบัน มีเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีจำนวน 8 ลำ น้ำหนักบรรทุกรวมทั้งสิ้น 46,661 เมตริกตัน และมีรถบรรทุกน้ำมันจำนวน 95 คัน ปริมาณการบรรทุกรวมทั้งสิ้น 4.28 ล้านลิตร ซึ่ง AMA ถือเป็นบริษัทขนส่งทางเรือรายแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่รับขนส่งสินค้าเฉพาะของเหลว การนำบริษัทเข้าระดมทุนเพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายกองเรือและกองรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และลงทุนเพื่อขยายธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์

 

ทั้งนี้ AMA มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท ถือหุ้น 39.49% บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด ถือหุ้น24.00% และกลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท ถือหุ้น 6.02% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio)ที่ 31.29 เท่า คำนวณจากผลประกอบการในรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59) ซึ่งเท่ากับ 137.80 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.32 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 25%ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ดร สันติ-1

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ (TNR) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ในวันที่ 29 พ.ย. 59 นี้ โดย TNR ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้เครื่องหมายการค้า Onetouch รวมทั้งรับจ้างผลิต (OEM) และงานประมูลเพื่อผลิตให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

 

 

โดย TNR ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศ และส่งออกไปยังกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิต 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 1,959 ล้านชิ้นต่อปี

 

 

ขณะที่ TNR มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม262.50 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 37.50 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน และหุ้นสามัญเดิมโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯจำนวน 37.50 ล้านหุ้น ต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของ TNR  ในราคาหุ้นละ 16.00 บาท เมื่อวันที่ 21-23 พ.ย. 59 มีมูลค่าระดมทุนรวม 600 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO4,800 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ (TNR) เปิดเผยว่า TNR ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดถุงยางอนามัยในประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Onetouch โดยปัจจุบันอยู่ที่ 20.6% ของมูลค่าตลาดรวม เป็น 35.0% ภายในปี 63 และจะเร่งขยายตลาดไปสู่ประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย และแอฟริกา ที่ยังคงมีความต้องการใช้สินค้าอยู่อีกมาก การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป

 

 

หลัง IPO TNR มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด ถือหุ้น 26.25% THK Investment Company Limited ถือหุ้น 13.75% และนายสมศักดิ์ นายสุรพล นายอมร และนางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นรายละ 8.75% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 20.4เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 ต.ค. 58-30 ก.ย. 59) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 235.10 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.80บาท

 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

สันติ5

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN)จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ ในวันที่ 14 พ.ย. 59 นี้ โดย FN ดำเนินธุรกิจศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าประเภท เอ๊าท์เลท ภายใต้ชื่อ “เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท” ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และตราสินค้าอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น International Brand รวมไปถึงสินค้าบริโภคของโครงการหลวง และสินค้าเกษตร OTOP ที่วางจำหน่ายอยู่ในร้าน “ต้นกล้า”

 

 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีเอ๊าท์เลททั้งสิ้น 7 สาขา และมีบริษัทย่อย คือ บริษัท เซฟ นาว จำกัด โดยถือเป็นแบรนด์รอง ของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ประเภทเสื้อผ้า เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ภายในบ้าน ในรูปแบบห้างสรรพสินค้า เน้นกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับล่าง

 

 

FN มีทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 250 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อบุคคลทั่วไป  ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของ FN ในราคาหุ้นละ 3.88 บาท เมื่อวันที่ 7-9 พ.ย. 59 มีมูลค่าระดมทุนรวม 970 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,880 ล้านบาท โดยมีบริษัท แอสเซส โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท (FN) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนของบริษัทฯ โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายสาขาใหม่ ปรับปรุงสาขาเดิม ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจต่อไป

 

 

หลัง IPO FN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายปรีชา ส่งวัฒนา ถือหุ้น 31.50% กลุ่มนายสมชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้น 19.50% และนายวราชัย ส่งวัฒนา ถือหุ้น 14.25% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 32.33 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 115.75 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.12 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประพันธ์ เจริญประวัติ2

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มเทคโนโลยี ในวันที่ 11 พ.ย.นี้ โดย COMAN เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม Comanche Hotel Softwareand Data Base ซึ่งใช้บริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป อาทิ โรงแรมในเครือเซ็นทารา เครืออิมพีเรียล เครืออีสติน เครือแคนทารี และเครือโอ๊ควู้ด

 

 

นอกจากนี้ COMAN มีนโยบายลงทุนในธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงหรือสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 99.99% ของทุนชำระแล้ว ในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของดิจิตอลโซลูชั่นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร (Enterprise Data Management Solutions) มุ่งเน้นลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เช่น ธุรกิจการเงินและการธนาคาร และสายการบิน เป็นต้น

 

 

COMAN มีทุนชำระแล้ว 67 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 100 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 34 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 265.20 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,045.20 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

 

 

ด้านนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (COMAN) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน COMAN มีลูกค้าที่เป็นผู้ให้บริการห้องพักราว 650 แห่ง แบ่งเป็นในประเทศ 540 แห่ง และต่างประเทศ 110 แห่ง ใน 17 ประเทศ การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการเป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องภายในกลุ่มบริษัท การลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจหลัก รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

 

COMAN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ถือหุ้น 38.06% และกลุ่มนายอภิชัย สกุลสุรียเดช 36.57% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 31.2 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในรอบ 12 เดือน (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59) ซึ่งเท่ากับ 33.98 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.25 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

TPRIME 1

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ร่วมด้วย สุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 59 มูลค่า 5,475 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TPRIME

สันติ5

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 31 ต.ค. 59

 

 

โดย TPRIME จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุนระหว่างวันที่ 4-7 ต.ค. 59 จำนวน 547.50 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 5,475 ล้านบาท โดยมีบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นทรัสตี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

 

 

TPRIME ลงทุนในกรรมสิทธิโครงการเอ็กเชน ทาวเวอร์ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 99.99% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เอ็กเชน ทาวเวอร์ จำกัด และสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโครงการเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ระยะเวลา 19 ปี สิ้นสุดเดือนพ.ย. 78 ทั้ง 2 โครงการมีพื้นที่ให้เช่าทั้งส่วนของสำนักงานและพื้นที่ร้านค้ารวมทั้งสิ้น 67,653 ตารางเมตร โดยมีผู้เช่าทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ ในอัตราการเช่ามากกว่า 97%

 

 

ด้านนายสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด เปิดเผยว่า TPRIME มีจุดเด่นคือการผสมผสานระหว่างกองทรัสต์ที่ประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ (Freehold) และ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) อยู่ในกองเดียวกัน ซึ่งโครงการที่ TPRIME เข้าไปลงทุนทั้ง 2 โครงการ ถือว่าเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางย่านธุรกิจที่แวดล้อมด้วยสาธารณูปโภคครบครัน เชื่อมต่อแนวรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้าใต้ดิน จึงทำให้มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูง และเชื่อว่าด้วยศักยภาพของอาคารและทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง ผนวกกับความเป็นมืออาชีพในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มมูลค่าของการลงทุน และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์

 

 

ทั้งนี้ TPRIME มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยหลัง IPO ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ TPRIME 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 21.00% บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์ 9.13% และ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ถือหน่วยทรัสต์รายละ 7.31%

BPP1

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ  ร่วมด้วย รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ และ ชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO63,959 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BPP

สันติ5

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค  ในวันที่ 28 ต.ค. 59 โดยกลุ่ม BPP ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในหลายประเทศ โดยมีการลงทุนทั้งในโรงไฟฟ้าถ่านหิน และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ BPPเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บ้านปู (BANPU) ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างโดยแยกกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าออกมา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตของกลุ่ม BANPU โดย BANPU เห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจ จึงนำ BPP เข้าจดทะเบียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจในระยะยาวของ BPP และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่ม BANPU

 

 

ปัจจุบัน BPP มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,913 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้า จำนวน 1,711.2 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำจำนวน 813 ตันต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจำนวน 56.6 เมกะวัตต์

 

 

โดย BPP มีทุนชำระแล้ว 30,456.92 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 2,397.19 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 648.49ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของ BANPU เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น 210 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 10-13 ต.ค. 59 และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป และนักลงทุนสถาบัน 438.49 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 21 บาท เมื่อวันที่ 18-20 ต.ค. 59  มีมูลค่าการระดมทุนรวม 13,618.34 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 63,959 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์  บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงจำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายวรวุฒิ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับกลุ่มบริษัท โดยมีแผนนำเงินที่ระดมทุนได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้ขยายธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายการผลิตไฟฟ้าจากทั้ง Conventional Energy และRenewable Energy ที่กระจายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียอย่างสมดุล ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายกำลังการผลิตให้ได้ถึง 4,300 เมกะวัตต์เทียบเท่า ภายในปี 68 และพร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไปอย่างยั่งยืน

 

 

หลังจาก IPO BPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บมจ. บ้านปู ถือหุ้น 78.71% Credit Suisse (Singapore) Limited ถือหุ้น 5.35% และกลุ่มครอบครัวว่องกุศลกิจ ถือหุ้น 0.91% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book building) ของนักลงทุนสถาบัน โดยช่วงราคาที่นำมาใช้นี้อยู่ที่ระหว่างราคา 18- 21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ระหว่าง 13.72-16.01 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 3,996 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

 

ดร.สันติ

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. สหกล อิควิปเมนท์ (SQ) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง ในวันที่ 26 ต.ค. 59 นี้ โดย SQ ดำเนินธุรกิจให้บริการและดำเนินงาน ด้านการทำเหมืองอย่างครบวงจร โดยครอบคลุมถึงการวางแผน การให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภคภายในเหมือง และการให้เช่าและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่

 

 

ปัจจุบัน SQ ดำเนินงานให้บริการแก่โครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 และ โครงการ 8 และโครงการเหมืองหงสา ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งแต่ละโครงการมีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ปี

 

 

SQ มีทุนชำระแล้ว 1,130 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 380 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่าย และผู้มีอุปการคุณของ SQ ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท เมื่อวันที่ 14, 17-18 ต.ค. 59 มีมูลค่าระดมทุนรวม 1,216 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,616 ล้านบาท โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สหกล อิควิปเมนท์ (SQ) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัทฯ โดยมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ลงทุนในโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 จำนวนหนึ่ง และส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ

 

 

หลัง IPO SQ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวสิริสรรพ์ ถือหุ้น 28.63% กลุ่มครอบครัวอารีกุล ถือหุ้น 18.58% และ กลุ่มครอบครัวเทวกุล ถือหุ้น 6.20% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) โดยราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 3.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 21.74 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 ก.ค. 58-30 มิ.ย. 59) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.15 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด

 

1st trading day

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประพันธ์ เจริญประวัติ  ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ซีลิค คอร์พ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์กาวอุตสาหกรรม ร่วมด้วย เอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ รองประธานกรรมการ บมจ. ซีลิค คอร์พ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาIPO 812 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SELIC”

 

ประพันธ์

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดย SELIC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรม แบ่งสินค้าของบริษัทเป็น 4 กลุ่มคือ กาว Solvent, กาวน้ำ, กาว Hot Melt, และสารเคมีภัณฑ์อื่นๆ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 27 ประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ VEGAMELT, INTENSITY, MINERVA, TORA, ICETECH, DELTABOND, WORLD, ZICCO, RHINO, TUFF KIT เป็นต้น

 

 

SELIC มีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 10-12 ตุลาคม 2559 ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท มูลค่าการระดมทุนรวม 232 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาIPO 812 ล้านบาท มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจท์เม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีลิค คอร์พ (SELIC) เปิดเผยว่า SELIC ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของลูกค้า การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดย SELIC จะนำเงินที่ระดมทุนได้ลงทุนจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการวิจัยและพัฒนา ปรับปรุงอาคารและระบบการผลิต ลงทุนสำหรับวางระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

 

 

SELIC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มสุวัฒนพิมพ์ ถือหุ้น 67.50% กลุ่มว่องกุศลกิจ ถือหุ้น 2.00% และนายศุภวัตร ลิขิตธนวงศ์ ถือหุ้น 1.22% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 19.33 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559) ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 42.26 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.15 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

1476353572867

นายศาศวัต ศิริสรรพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ (SQ) เปิดเผยถึงการนำบริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า SQ จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการรับเหมางานเหมืองครบวงจร ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินงานให้บริการงานขุด-ขนดิน และถ่านหิน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 7 โครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการ 8 ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการเหมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กับบมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ณ สิ้นรอบบัญชีวันที่ 30 มิ.ย. 59 บริษัทฯ มีปริมาณงานคงเหลือในมือจากทั้ง 3 โครงการรวม 36,442 ล้านบาท ซึ่งรองรับรายได้ที่จะรับรู้ในอนาคตถึง 10 ปี

 

 

โดยบริษัทฯ วางแผนระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้กับนักลงทุน จำนวน 380 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นใหม่ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ จะได้เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,216 ล้านบาท โดยมีแผนนำเงินไปใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรสำหรับโครงการเหมืองแม่เมาะ โครงการที่ 8 เป็นจำนวนเงินประมาณ 850 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจประมาณ 366 ล้านบาท

 

 

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่าด้วยประสบการณ์การรับเหมางานเหมืองมากว่า 30 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับเหมางานเหมืองเพียงอย่างเดียว ซึ่งงานแต่ละโครงการมีอายุสัญญาไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีรายได้สม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี ส่วนราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้อยู่ที่ 3.20 บาท ได้การตอบรับจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) สูงถึง 7 เท่าจึงเชื่อว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SQ จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีระยะเวลาจองซื้อวันที่ 14-17-18 ต.ค.59 และคาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 25 ต.ค.นี้

 

 

ทั้งนี้ บมจ. สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (SQ) ประกอบธุรกิจรับเหมางานเหมืองครบวงจร มีทุนจดทะเบียน 1,150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น เป็นหุ้นที่ชำระแล้ว 750 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลศิริสรรพ์ และตระกูลอารีกุล ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตระกูลศิริสรรพ์ ถือหุ้น 43.1% และตระกูลอารีกุล ถือหุ้น 28.1% ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตระกูลศิริสรรพ์ จะถือหุ้น 28.1% และตระกูลอารีกุล จะถือหุ้น 18.3% ในขณะที่ผู้ถือหุ้น IPO จะถือหุ้น 33.6%

BCPG_1stday

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ บมจ. บางจากปิโตรเลียม และ บมจ. บีซีพีจี และบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บีซีพีจี ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในโอกาสเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 19,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “BCPG”

 

สันติ5

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. บีซีพีจี (BCPG) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 28 กันยายน 2559 นี้ โดยกลุ่ม BCPG ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นรวม 324 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ BCPG เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างโดยแยกกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนออกมา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอนาคตของกลุ่ม BCP โดย BCP เห็นถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจ จึงนำ BCPG เข้าจดทะเบียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจในระยะยาวของ BCPG และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่ม BCP

 

 

BCPG มีทุนชำระแล้ว 9,950 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,400 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 590 ล้านหุ้น โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น 55.91 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 14-16 กันยายน 2559 และจัดสรรหุ้นหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของ BCPG 534.09 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื่อวันที่ 16 และ 19-20 กันยายน 2559 มีมูลค่าระดมทุนรวม 5,900 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 19,900 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้า     จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับกลุ่มบริษัท โดยมีแผนนำเงินที่ระดมทุนได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ สอดรับกับพันธกิจของบริษัทที่มุ่งมั่นขยายการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปทั่วโลก เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องต่อยอดการเติบโตที่ยั่งยืน

 

 

หลัง IPO BCPG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บมจ. บางจากปิโตรเลียม (BCP) ถือหุ้น 70.4% กลุ่มตระกูลวชิรพงศ์ ถือหุ้นรวม 1.4% และนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ถือหุ้น 1.0% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (Book building) โดยราคาเสนอขายหุ้น IPO อยู่ที่ 10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 10.55 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสล่าสุด (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.95 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40%

itel 1

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดีกับปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการ ณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง ในโอกาสเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,600 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ITEL

ดร สันติ

บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 14 ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO  2,600 ล้านบาท

 

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) บริษัทย่อยของ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มเทคโนโลยี ในวันที่ 14 กันยายน 2559 โดย ITEL ประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง (fiber optic network)ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัดทั่วประเทศ และให้บริการเชื่อมต่อไปยังพันธมิตรในแถบอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม พม่า และลาว นอกจากนี้ ยังมีบริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม และให้บริการพื้นที่ Data Center แก่องค์กรต่างๆ ด้วย

 

 

ITEL มีทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 200 ล้านหุ้น แบ่งเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ ILINKตามสัดส่วน (Pre-Emptive Right) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 140 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ในราคาหุ้นละ 5.20 บาท มูลค่าการระดมทุนรวม 1,040 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,600 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 

ด้านนายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) เปิดเผยว่าITEL มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพของโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai  จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดย ITEL จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพของโครงข่าย ลงทุนในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างศูนย์Data Center ชำระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

 

 

ITEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPOได้แก่ กลุ่มอนันตรัมพร ถือหุ้น 66.31% กลุ่มงามอภิชน ถือหุ้น 2.80% และกลุ่มศักดิ์ชัยเจริญกุล ถือหุ้น 1.71% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 49.83 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2558-30 มิถุนายน 2559) ซึ่งเท่ากับ 52.18 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

1 2 3 6