มาริษ cimb

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ได้แต่งตั้งนายมาริษ สมารัมภ์ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 
 
ปัจจุบัน นายมาริษ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) กรรมการ บริษัท มาร์ช พีบี กรรมการ บริษัท พี เอ ซี (สยาม) และกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส อีกด้วย
 
 
อีกทั้ง เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท ทรัพย์ศรีไทย คลังสินค้า กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส ธนาคาร ไทยพาณิชย์ และบริษัท อัครา รีซอร์สเซส