1496141829759

ถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำเสนอแผนงานปี 60 และแผนการพัฒนาData Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ผู้บริหารด้าน IT ของบริษัทหลักทรัพย์ ในงานCIO Broker Meeting #1/60 และได้รับเกียรติจาก ดร. วราสิณี ฉายแสงมงคล อาจารย์และนักวิจัย จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรื่อง “Machine Learning Strategies - Step toward Financial Data Revolution” เพื่อนำเสนอพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในตลาดทุน มาวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนและผู้ลงทุน