EA32D89C-BE04-4E19-93D7-221037B0249F

นายวรพจน์อุชุไพบูลย์วงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไฟฟ้าน้ำงึม2 จำกัด(NN2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.ซีเคพาวเวอร์(CKP) ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงและสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสายร่วมกับกระทรวงพลังงานและบ่อแร่สปป.ลาว

โดยสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงเป็นสถานีไฟฟ้าย่อยตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาว  บริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้าจาก230 กิโลโวลต์เป็น500 กิโลโวลต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานีไฟฟ้าให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับโครงการผลิตไฟฟ้าอื่นๆที่ผลิตในสปป. ลาวทั้งโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งโครงการในอนาคตและทำการส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าดังกล่าวมาให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ. โดยบริษัทฯจะมีรายได้จากการเก็บค่าเช่าจากรัฐบาลลาวประมาณปีละกว่า400 ล้านบาทตลอดระยะเวลาสัมปทานทั้งนี้รัฐบาลสปป. ลาวในฐานะผู้เช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงจะเป็นผู้บริหารจัดการและบำรุงรักษาทรัพย์สินโดยจะเรียกเก็บเงินค่าผ่านสายจากทุกโครงการผลิตไฟฟ้าที่ส่งไฟฟ้าผ่านสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตามสัญญาเชื่อมต่อและผ่านสายในขณะที่NN2 ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินจะเรียกเก็บค่าเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบงตามสัญญาปรับปรุงและเช่าสถานีไฟฟ้าย่อยนาบง

การลงนามสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือระหว่างบริษัทและสปป.ลาวในการพัฒนาระบบสายส่งเพื่อยกระดับสายส่งให้มีความสามารถส่งไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวและประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนายวรพจน์กล่าว   ปัจจุบันบริษัทฯประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง3 ประเภทจำนวน13 โครงการรวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่2,167 เมกะวัตต์ประกอบด้วย  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2 โครงการภายใต้บริษัทไฟฟ้าน้ำงึม2 จำกัดซึ่งบริษัทฯถือหุ้น46% (ถือผ่านบริษัทเซาท์อีสท์เอเชียเอนเนอร์จีจำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง615 เมกะวัตต์และบริษัทไซยะบุรีพาวเวอร์จำกัดซึ่งบริษัทฯถือหุ้น37.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง1,285 เมกะวัตต์โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจำนวน2 โครงการภายใต้บริษัทบางปะอินโคเจนเนอเรชั่นจำกัดซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง238 เมกะวัตต์และโครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์9 โครงการภายใต้บริษัทบางเขนชัยจำกัดซึ่งบริษัทฯถือหุ้น100% จำนวน7 โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง15 เมกะวัตต์ภายใต้บริษัทเชียงรายโซล่าร์จำกัดซึ่งบริษัทฯถือหุ้น30% จำนวน1 โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง8 เมกะวัตต์และภายใต้บริษัทนครราชสีมาโซล่าร์จำกัดซึ่งบริษัทฯถือหุ้น30% จำนวน1 โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง6 เมกะวัตต์